Orientering om Centerrådet.

Centerrådet ved Toftebo Aktivitetscenter er oprettet til at varetage interesserne for de ældre og pensionister, der er medlem af Aktivitetscentret.


Centerrådet er sammensat af

7 personer (Grethe Hem Christensen, Gunnar Mølby Henriksen, Ida Machmüller, Erik B. Juul, Mogens Hyldig, Harry Virkelyst, Villy Vejnø Andersen).

Alle valgt ved afstemning på Aktivitetscentret.

Desuden ledelsesrepræsentanterne: Allis Lunde og Pia Voetmann.


Centerrådet holder møde den sidste onsdag i måneden, undtagen i juli og december.


Formand for Centerrådet: Mogens Hyldig


Centerrådet udpeger en person som repræsentant i Biblioteksrådet for Hammerum bibliotek.

Centerrådet

 Udvalg

De forskellige aktiviteter/grupper er selvkørende. Såfremt de får brug for assistance til løsning af et opstået problem eller har ønsker om nyanskaffelser/udskiftning af materiel skal Centerrådets kontaktperson kontaktes og denne ordner det videre fornødne.


Spilledagsudvalg

Centerrådets kontaktperson: Mogens Hyldig.


Kreative aktiviteter

Værksteder:

Centerrådets kontaktperson: Villy Vejnø Andersen.

Håndgerning:

Centerrådets kontaktperson: Grethe Hem Christensen.

Spil:

Centerrådets kontaktperson: Mogens Hyldig.

Andre kreative aktiviteter:

Centerrådets kontaktpersoner: Erik Juul


Arrangements aktiviteter

Hyggeaftner m.v.

Centerrådets kontaktperson: Erik Juul.

Trænings aktiviteter:

Centerrådets kontaktperson: Gunnar Mølby Henriksen.


Øvrige aktiviteter

Centerrådets kontaktperson: Pia Voetmann.


Søndags caféen

Kontaktperson:Erik Juul.


Biblioteksrådet

Kontaktperson: Gunnar Mølby Henriksen.

Formål

Vedtægter for centerrådet på Toftebo Aktivitetscenter, Hammerum.

Aktivitetscentrene og Aktivitetshusene er oprettet af Herning Kommune efter gældende lovgivning. Social- og sundhedsudvalget har 17. dec. 2008 vedtaget "Mål & Rammer" for Aktivitetscentre og Aktivitetshuse i Herning Kommune.


Centerrådets formål er

at sikre, at Toftebo Aktivitetscenter lever op til Herning Kommunes "Mål og Rammer" og værdier og målsætninger skabt i samarbejde med øvrige aktører i huset.

at sikre varierende aktivitetstilbud som synliggøres via årsprogram.

at udarbejde politikker/retningslinjer for lokale regler og livet i huset, herunder retningslinjer for lokaleanvendelse.

at sikre understøttelse af frivillige.

at prioritere de økonomiske ressourcer i den daglige drift.

at tage initiativ til at Aktivitetscentrets aktivitetstilbud skabes i samspil med andre foreninger og klubber i lokalområdet og huset.


Centerrådets sammensætning

Centerrådet på Toftebo Aktivitetscenter repræsenterer brugerne og er forpligtet til at handle inden for kommunens love og regler.


Centerrådet består af 7 valgte personer samt aktivitetskoordinator og teamleder.


Centerrådet kan ad hoc invitere andre interessenter.


Centerrådets rammer

Centerrådet mødes 10 gange årligt. Møderne foregår på Toftebo Aktivitetscenter.


Referat fra møderne ophænges på opslagstavler og redigeret udgave kan læses i det kommende nummer af centrets avis: Lyngtotten.


Organisering af brugerindflydelse

Brugerindflydelsesstrukturen er organiseret i følgende model, som i daglig tale i centret kaldes Fur-modellen:


© 2019 • Toftebo Aktivitetscenter

Valgprocedure

Der afholdes valg efter gældende retningslinjer i "Mål og Rammer".

Valgproceduren synliggøres på opslagstavler på Toftebo Aktivitetscenter og i Lyngtotten.

Valget afholdes i første kvartal og det nye centerråd tiltræder fra 1. april.


Der vælges kandidater for 2 år, hvor 4 er på valg i ulige år og 3 i lige år.


Der vælges ikke suppleanter. Hvis et centerrådsmedlem udtræder inden denne er på valg, vælges en ny repræsentant på næstkommende valg. Den nye repræsentant vælges for den resterende periode af det fratrådte medlems valgperiode. I den mellemliggende periode hvor centerrådet mangler en repræsentant fordeles arbejdsopgaverne imellem de øvrige medlemmer.


Stemmesedler optælles af minimum to personer, som ikke er på valg. Ved stemmelighed trækkes lod. Ved lodtrækningen deltager Aktivitetskoordinator eller Teamleder.


Det nye centerråd konstituerer sig hurtigst muligt efter valget, med en formand, næstformand, kasserer og referent.


Regnskab

Centerrådet prioriterer de økonomiske midler som indkommer fra salg af lokalt medlemskort og andre indtægtsgivende aktiviteter og arrangementer.

Der udarbejdes budget og regnskab som følger Aktivitetcentrets sæson. Samtidig udarbejdes regnskab som følger kalenderåret. Ved kalenderårets afslutning vil hhv. overskud/underskud blive overført til følgende regnskabsår.Ovenstående vedtægter er godkendt i Aktivitet & Pleje den 14-01-2010.


sign. Leif Westmark, Direktør for Social, Sundhed og Beskæftigelse

sign. Elin Mogensen, Chefterapeut, Aktivitet og Pleje